Paraula: 知难而进
Pinyin: zhī nán ér jìn
Antonyms:

急流勇退

(jí liú yǒng tuì)


知难而退

(zhī nán ér tuì)


畏葸不前

(wèi xǐ bù qián)


避重就轻

(bì zhòng jiù qīng)


望而却步

(wàng ér què bù)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.