Paraula: 油头滑脑
Pinyin: yóu tóu huá nǎo
Antonyms:

油嘴滑舌

(yóu zuǐ huá shé)


嘻皮笑脸

(xī pí xiào liǎn)


油腔滑调

(yóu qiāng huá diào)


一本正经

(yī běn zhèng jīng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.