Paraula: 欢快
Pinyin: huān kuài
Antonyms:

忧愁

(yōu chóu)


悲伤

(bēi shāng)


沉痛

(chén tòng)


沉重

(chén zhòng)


不快

(bù kuài)


痛苦

(tòng kǔ)


烦闷

(fán mèn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.