Paraula: 有口难言
Pinyin: yǒu kǒu nán yán
Antonyms:

无可置辩

(wú kě zhì biàn)