Paraula: 愁容满面
Pinyin: chóu róng mǎn miàn
Antonyms:

愁眉苦脸

(chóu méi kǔ liǎn)


愁眉锁眼

(chóu méi suǒ yǎn)


喜笑颜开

(xǐ xiào yán kāi)


满面春风

(mǎn miàn chūn fēng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.