Paraula: 屡战屡败
Pinyin: lǚ zhàn lǚ bài
Antonyms:

不堪一击

(bù kān yī jī)


无往不胜

(wú wǎng bù shèng)


三战三北

(sān zhàn sān běi)


百战百胜

(bǎi zhàn bǎi shèng)


一败如水

(yī bài rú shuǐ)


所向无敌

(suǒ xiàng wú dí)


每战皆北

(měi zhàn jiē běi)


马到成功

(mǎ dào chéng gōng)


立于不败之地

(lì yú bù bài zhī dì)


一败涂地

(yī bài tú dì)