كلمة: 謹言慎行
بينيين: jǐn yán shèn xíng
Antonyms:

如履薄冰

(rú lǚ báo bīng)


不恤人言

(bù xù rén yán)


如臨深淵

(rú lín shēn yuān)


禍從口出

(huò cóng kǒu chū)


輕舉妄動

(qīng jǔ wàng dòng)


小心翼翼

(xiǎo xīn yì yì)


為非作歹

(wéi fēi zuò dǎi)


膽大妄為

(dǎn dà wàng wéi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.