كلمة: 標新立異
بينيين: biāo xīn lì yì
Antonyms:

拾人牙慧

(shí rén yá huì)


抱殘守缺

(bào cán shǒu quē)


故步自封

(gù bù zì fēng)


因循守舊

(yīn xún shǒu jiù)


墨守陳規

(mò shǒu chén guī)


蕭規曹隨

(xiāo guī cáo suí)


陳陳相因

(chén chén xiāng yīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.