كلمة: 屢戰屢敗
بينيين: lǚ zhàn lǚ bài
Antonyms:

不堪一擊

(bù kān yī jī)


無往不勝

(wú wǎng bù shèng)


三戰三北

(sān zhàn sān běi)


百戰百勝

(bǎi zhàn bǎi shèng)


一敗如水

(yī bài rú shuǐ)


所向無敵

(suǒ xiàng wú dí)


每戰皆北

(měi zhàn jiē běi)


馬到成功

(mǎ dào chéng gōng)


立於不敗之地

(lì yú bù bài zhī dì)


一敗塗地

(yī bài tú dì)