كلمة: 各執一詞
بينيين: gè zhí yī cí
Antonyms:

眾口紛紜

(zhòng kǒu fēn yún)


莫衷一是

(mò zhōng yī shì)


眾口一詞

(zhòng kǒu yī cí)


眾說紛紜

(zhòng shuō fēn yún)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.