كلمة: 其貌不揚
بينيين: qí mào bù yáng
Antonyms:

花容月貌

(huā róng yuè mào)


秀色可餐

(xiù sè kě cān)


一表人才

(yī biǎo rén cái)


眉清目秀

(méi qīng mù xiù)


口眼喎斜

(kǒu yǎn 㖞 xié)


眉目如畫

(méi mù rú huà)


國色天香

(guó sè tiān xiāng)


千嬌百媚

(qiān jiāo bǎi mèi)


蛇頭鼠眼

(shé tóu shǔ yǎn)


儀態萬方

(yí tài wàn fāng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.