كلمة: 鬼鬼祟祟
بينيين: guǐ guǐ suì suì
Antonyms:

明火执仗

(míng huǒ zhí zhàng)


光明磊落

(guāng míng lěi luò)


正大光明

(zhèng dà guāng míng)


光明正大

(guāng míng zhèng dà)


阴谋诡计

(yīn móu guǐ jì)


藏头露尾

(cáng tóu lù wěi)


暧昧不明

(ài mèi bù míng)


偷偷摸摸

(tōu tōu mō mō)


堂堂皇皇

(táng táng huáng huáng)


明目张胆

(míng mù zhāng dǎn)