كلمة: 兵强将勇
بينيين: bīng qiáng jiāng yǒng
Antonyms:

军多将广

(jūn duō jiāng guǎng)


兵强马壮

(bīng qiáng mǎ zhuàng)


兵微将寡

(bīng wēi jiāng guǎ)


兵多将广

(bīng duō jiāng guǎng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.