كلمة: 一言既出,驷马难追
بينيين: yī yán jì chū , sì mǎ nán zhuī
Antonyms:

言而无信

(yán ér wú xìn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.