Słowo: 杂乱无章
Pinyin: zá luàn wú zhāng
Antonyms:

有板有眼

(yǒu bǎn yǒu yǎn)


有条有理

(yǒu tiáo yǒu lǐ)


有条不紊

(yǒu tiáo bù wěn)


齐齐整整

(qí qí zhěng zhěng)


井然有序

(jǐng rán yǒu xù)


井井有条

(jǐng jǐng yǒu tiáo)


层次井然

(céng cì jǐng rán)


错落有致

(cuò luò yǒu zhì)


鳞次栉比

(lín cì zhì bǐ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.