Word: 養晦韜光
Pinyin: yǎng huì tāo guāng
Antonyms:

韜光養晦

(tāo guāng yǎng huì)


鋒芒畢露

(fēng máng bì lù)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.