Word: 身敗名裂
Pinyin: shēn bài míng liè
Antonyms:

名滿天下

(míng mǎn tiān xià)


功成名遂

(gōng chéng míng suì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.