Word: 起錨
Pinyin: qǐ máo
Antonyms:

拋錨

(pāo máo)


下碇

(xià dìng)