Word: 窮鄉僻壤
Pinyin: qióng xiāng pì rǎng
Antonyms:

十字街頭

(shí zì jiē tóu)


沃野千里

(wò yě qiān lǐ)


鳥語花香

(niǎo yǔ huā xiāng)


萬人空巷

(wàn rén kōng xiàng)


通天大邑

(tōng tiān dà yì)


通都大邑

(tōng dū dà yì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.