Word: 滾動
Pinyin: gǔn dòng
Antonyms:

活動

(huó dòng)


靜止

(jìng zhǐ)


晃動

(huǎng dòng)


震動

(zhèn dòng)


動蕩

(dòng dàng)


起伏

(qǐ fú)


流動

(liú dòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.