Word: 樂極生悲
Pinyin: lè jí shēng bēi
Antonyms:

否極泰來

(fǒu jí tài lái)


因禍得福

(yīn huò dé fú)


樂而忘返

(lè ér wàng fǎn)


苦盡甘來

(kǔ jìn gān lái)


樂不可支

(lè bù kě zhī)


及時行樂

(jí shí xíng lè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.