Word: 有條有理
Pinyin: yǒu tiáo yǒu lǐ
Antonyms:

顛三倒四

(diān sān dǎo sì)


亂七八糟

(luàn qī bā zāo)


雜亂無章

(zá luàn wú zhāng)


七顛八倒

(qī diān bā dǎo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.