Word: 有勇無謀
Pinyin: yǒu yǒng wú móu
Antonyms:

大智大勇

(dà zhì dà yǒng)


有勇有謀

(yǒu yǒng yǒu móu)


智勇雙全

(zhì yǒng shuāng quán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.