Word: 按兵不動
Pinyin: àn bīng bù dòng
Antonyms:

聞風而動

(wén fēng ér dòng)


傾巢出動

(qīng cháo chū dòng)


蠢蠢欲動

(chǔn chǔn yù dòng)


出奇制勝

(chū qí zhì shèng)


摩拳擦掌

(mó quán cā zhǎng)


揮軍進擊

(huī jūn jìn jī)


雷厲風行

(léi lì fēng xíng)


調兵遣將

(diào bīng qiǎn jiāng)


勞師動眾

(láo shī dòng zhòng)


傾巢而出

(qīng cháo ér chū)


神出鬼沒

(shén chū guǐ méi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.