Word: 將錯就錯
Pinyin: jiāng cuò jiù cuò
Antonyms:

知過必改

(zhī guò bì gǎi)


截長補短

(jié cháng bǔ duǎn)


過而能改

(guò ér néng gǎi)


將功補過

(jiāng gōng bǔ guò)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.