Word: 因陋就簡
Pinyin: yīn lòu jiù jiǎn
Antonyms:

繁文縟節

(fán wén rù jié)


富麗堂皇

(fù lì táng huáng)


得過且過

(dé guò qiě guò)


揚長避短

(yáng cháng bì duǎn)


鋪張浪費

(pū zhāng làng fèi)


繁文末節

(fán wén mò jié)


精益求精

(jīng yì qiú jīng)


粗製濫造

(cū zhì làn zào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.