Word: 喪心病狂
Pinyin: sāng xīn bìng kuáng
Antonyms:

平心靜氣

(píng xīn jìng qì)


心平氣和

(xīn píng qì hé)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.