Word: 喜笑顏開
Pinyin: xǐ xiào yán kāi
Antonyms:

愁腸百結

(chóu cháng bǎi jié)


愁容滿面

(chóu róng mǎn miàn)


如喪考妣

(rú sāng kǎo bǐ)


愁眉不展

(chóu méi bù zhǎn)


愁眉苦臉

(chóu méi kǔ liǎn)


憂心忡忡

(yōu xīn chōng chōng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.