Word: 功敗垂成
Pinyin: gōng bài chuí chéng
Antonyms:

大功告成

(dà gōng gào chéng)


水到渠成

(shuǐ dào qú chéng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.