Word: 兵微將寡
Pinyin: bīng wēi jiāng guǎ
Antonyms:

軍多將廣

(jūn duō jiāng guǎng)


兵強將勇

(bīng qiáng jiāng yǒng)


兵強馬壯

(bīng qiáng mǎ zhuàng)


兵多將廣

(bīng duō jiāng guǎng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.