Word: 鸾飘凤泊
Pinyin: luán piāo fèng bó
Antonyms:

覆水难收

(fù shuǐ nán shōu)


破镜重圆

(pò jìng zhòng yuán)


夫贵妻荣

(fū guì qī róng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.