Word: 绝无仅有
Pinyin: jué wú jǐn yǒu
Antonyms:

泛滥成灾

(fàn làn chéng zāi)


三番五次

(sān fān wǔ cì)


多如牛毛

(duō rú niú máo)


司空见惯

(sī kōng jiàn guàn)


举不胜举

(jǔ bù shèng jǔ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.