Word: 笔直
Pinyin: bǐ zhí
Antonyms:

曲折

(qū zhē)


舒展

(shū zhǎn)


蜿蜒

(wān yán)


卷曲

(juàn qū)


顺利

(shùn lì)


平直

(píng zhí)


弯曲

(wān qū)


鬈曲

(quán qū)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.