Word: 持之以恒
Pinyin: chí zhī yǐ héng
Antonyms:

一暴十寒

(yī bào shí hán)


浅尝辄止

(qiǎn cháng zhé zhǐ)


半途而废

(bàn tú ér fèi)


虎头蛇尾

(hǔ tóu shé wěi)


有始无终

(yǒu shǐ wú zhōng)


断断续续

(duàn duàn xù xù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.