Word: 愁眉苦脸
Pinyin: chóu méi kǔ liǎn
Antonyms:

笑容可掬

(xiào róng kě jū)


眉飞色舞

(méi fēi sè wǔ)


喜形於色

(xǐ xíng yú sè)


喜气洋洋

(xǐ qì yáng yáng)


喜笑颜开

(xǐ xiào yán kāi)


眉开眼笑

(méi kāi yǎn xiào)


满面春风

(mǎn miàn chūn fēng)


春风满面

(chūn fēng mǎn miàn)


笑逐颜开

(xiào zhú yán kāi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.