Word: 怨声载道
Pinyin: yuàn shēng zài dào
Antonyms:

皆大欢喜

(jiē dà huān xǐ)


众矢之的

(zhòng shǐ zhī dí)


有口皆碑

(yǒu kǒu jiē bēi)


众口交颂

(zhòng kǒu jiāo sòng)


口碑载道

(kǒu bēi zài dào)


歌功颂德

(gē gōng sòng dé)


谢天谢地

(xiè tiān xiè dì)


普天同庆

(pǔ tiān tóng qìng)


人心所向

(rén xīn suǒ xiàng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.