Word: 各不相关
Pinyin: gè bù xiāng guān
Antonyms:

漠不关心

(mò bù guān xīn)


息息相关

(xī xī xiāng guān)


痛痒无关

(tòng yǎng wú guān)


痛痒不闻

(tòng yǎng bù wén)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.