Word: 一团和气
Pinyin: yī tuán hé qì
Antonyms:

蛮横无理

(mán héng wú lǐ)


凶相毕露

(xiōng xiāng bì lù)


凶神恶煞

(xiōng shén è shā)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.